آشنایی با انواع تیرآهن

تیرآهن اساسی ترین پروفیل ساختمانی تیرآهن از مصالح اولیه ی احداث هر پروژه ساختمانی می باشد...